Σελίδα 1 από 2

Προκηρύξεις (19)

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου δίμηνης διάρκειας

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ύστερα από την υπ’
αριθ. 127/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας

Στα συννημένα αρχεία θα βρείτε τα αποτελέσματα του ΣΟΧ-2018

Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης προκειμένου να προβεί στην ανάθεση παροχής της
υπηρεσίας ηχογράφησης των συμβουλίων του Δ.Σ., καλεί κάθε
ενδιαφερόμενο φορέα να εκδηλώσει ενδιαφέρον με σχετική οικονομική
προσφορά με βάση τον ενδεικτικό προϋπολογισμό αξίας 1.159,40 €,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Με την παρούσα πρόσκληση
επισυνάπτεται η μελέτη με αριθ. 49/2018.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της
προμήθειας ειδών καθαριότητας, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα να
εκδηλώσει ενδιαφέρον με σχετική οικονομική προσφορά με βάση τον
ενδεικτικό προϋπολογισμό αξίας 611,94 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
24%. Με την παρούσα πρόσκληση επισυνάπτεται η μελέτη με αριθ. 47/2018.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της παροχής
υπηρεσιών ταχυμεταφορών για το 2018, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα να
εκδηλώσει ενδιαφέρον με σχετική οικονομική προσφορά με βάση τον
ενδεικτικό προϋπολογισμό αξίας 996,96 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
24%. Με την παρούσα πρόσκληση επισυνάπτεται η μελέτη με αριθ. 48/2018.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της
προμήθειας σετ ανταλλακτικών Υγειονομικής Συντήρησης και τοποθέτησης
φίλτρων σε ψύκτη νερού δικτύου ύδρευσης, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα
να εκδηλώσει ενδιαφέρον με σχετική οικονομική προσφορά με βάση τον
ενδεικτικό προϋπολογισμό αξίας 252,46 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
24%. Με την παρούσα πρόσκληση επισυνάπτεται η μελέτη με αριθ. 50/2018.

Σελίδα 1 από 2