Σελίδα 1 από 2

Προκηρύξεις (18)

Προκηρύξεις

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου δίμηνης διάρκειας

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ύστερα από την υπ’
αριθ. 127/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με

Στα συννημένα αρχεία θα βρείτε τα αποτελέσματα του ΣΟΧ-2018

Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης προκειμένου να προβεί στην ανάθεση παροχής της
υπηρεσίας ηχογράφησης των συμβουλίων του Δ.Σ., καλεί κάθε
ενδιαφερόμενο φορέα να εκδηλώσει ενδιαφέρον με σχετική οικονομική
προσφορά με βάση τον ενδεικτικό προϋπολογισμό αξίας 1.159,40 €,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Με την παρούσα πρόσκληση
επισυνάπτεται η μελέτη με αριθ. 49/2018.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της
προμήθειας ειδών καθαριότητας, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα να
εκδηλώσει ενδιαφέρον με σχετική οικονομική προσφορά με βάση τον
ενδεικτικό προϋπολογισμό αξίας 611,94 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
24%. Με την παρούσα πρόσκληση επισυνάπτεται η μελέτη με αριθ. 47/2018.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της παροχής
υπηρεσιών ταχυμεταφορών για το 2018, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα να
εκδηλώσει ενδιαφέρον με σχετική οικονομική προσφορά με βάση τον
ενδεικτικό προϋπολογισμό αξίας 996,96 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
24%. Με την παρούσα πρόσκληση επισυνάπτεται η μελέτη με αριθ. 48/2018.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της
προμήθειας σετ ανταλλακτικών Υγειονομικής Συντήρησης και τοποθέτησης
φίλτρων σε ψύκτη νερού δικτύου ύδρευσης, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα
να εκδηλώσει ενδιαφέρον με σχετική οικονομική προσφορά με βάση τον
ενδεικτικό προϋπολογισμό αξίας 252,46 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
24%. Με την παρούσα πρόσκληση επισυνάπτεται η μελέτη με αριθ. 50/2018.

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 221/τ.Α΄/2-12-2016)

Σελίδα 1 από 2